06.02.2021, 14:24

KİMDİR İSKİLİPLİ ATIF DENİLEN MEDRESE YOBAZI... - I -

KİMDİR İSKİLİPLİ ATIF DENİLEN MEDRESE YOBAZI... - I -

Gazetelerin yazdığına göre Çorum Valiliği İskilipli Atıf için bir anma toplantısı düzenlemiş. Biz de yazalım bari, kimdir bu İngiliz işbirlikçisi, vatan haini ve cumhuriyet düşmanı İskilipli Atıf denilen medrese gericisi..?

Çorum'un İskilip ilçesi Tophane köyünde doğan Muhammed Atıf Efendi (1876–1926), anne tarafından ARAP asıllıdır. Annesi Nazlı Hanım, yıllar önce Mekke-i Mükerreme'den buralara göçmüş, Beni Hattab aşiretine mensup Arap Dede namıyla şöhret bulmuş bir şeyhin torunudur. Arap Dede, halen Çorum’daki türbesinde medfundur.

Atıf Efendi klasik medrese eğitiminin rahle-i tedrisinden geçerek Fatih Camii müderrisi olur (1905). Bir ara gayrı meşru yollarla para topladığı için Şeyhülislamlık tarafından Bodrum’a sürülmüş, buradan arkadaşının pasaportuyla Kırım’a kaçmıştır. Meşrutiyetin ilanıyla İstanbul'a dönmüş, ancak Mahmut Şevket Paşa suikastinden dolayı yargılanıp (1913) 5.5 yıl Sinop’a sürgün cezası almıştır...

Atıf Efendi, Mustafa Sabri ve Saidi Nursi ile Cemiyet-i Müderrisin’i kuranlar arasında ve medrese öğretisinin en itibarlı haini Mustafa Sabri tayfasındandır. Mütarekede Mustafa Sabri Şeyhülislam olunca Bab-ı Meşihat tam bir entrika yuvasına çevrilmiştir. Ömer Fevzi Bursa (150'lik hain) Hilmi Efendi Edirne, Ali Rıza Efendi Tekirdağ/Babaeski müftüsü yapılır. (Hilmi Efendi Selimiye camii avlusunda Venizelos için şükran duası yapan, Ali Rıza Efendi de müslüman ahaliyi Yunan komutana ihbar eden iki müftü)...

Eski Müderrisin Cemiyeti Teali-i İslam Cemiyeti’ne çevirilerek (19 şubat 1919), reisliğine Mustafa Sabri yerine Atıf Efendi getirilir. Siyasi bir fırkaya dönüşen cemiyet İstanbul’da 8, Anadolu’da 17 şube açar. Amaçları “Allah’a, peygambere ve halife-i müslimine bağlı” politika izlemek, Kuva-yı Milliyeye ölüm fetvaları yağdırmaktır.

Saray, Damat Ferid ve İngilizlerin yalakası Teali-i İslâm Cemiyeti, işgal İstanbul'undaki tüm ihanet odakları ve Said Molla ve Papaz Fru ile İngiliz Muhibleri Cemiyeti ile işbirliği yapmıştır. Bursa müftüsü yüzellilik Ömer Fevzi'nin başını çektiği Anadolu Cemiyeti ile Ege bölgesinde özerk bir Yunan devleti (İyonya) kurulması için, Yunan temsilcisi Trandifalos'a öneri yapılır. Bu öneri Cenova Konferansına gönderilir. Sultanata dokunulmasın Ege'de kukla bir Yunan devleti kurulsundu?!

İskilipli Atıf'ın en büyük ihaneti, Teali-i İslam Cemiyeti reisi olarak yayınladığı Milli Mücadeleye karşı çıkan ve halkı Selanik dönmeleri ile Kuva-yı Milliye sergerdelerine kışkırtan iki ayrı beyannamesidir. Şöyle:

“… Selanik dönmeleriyle aslı ve nesli, mezhep ve meşrebi belürsüz ecnas-ı muhtelife türedilerinden mürekkep olan bu cemiyet.(…) Bu defa da Anadolu’da Mustafa Kemal ve Kuva-yı Milliye maskaraları Yunan askerlerinin önünden namerdane kaçarken saf ahali ve askerden cem ettikleri kuvvetleri düşmanla harbe tutuşturarak ve “siz devam edin, biz şu taraftan onların arkasını çevireceğiz” tarzında hilelerle savuşarak zavallı ahalimizi kırdırma usulünü takip ediyorlar.(…) Devletler bize, “Eğer Anadolu’da Kuva-yı Milliye isyanını bastırmazsanız İstanbul’u da elinizden alacağız” diyorlar. Kuva-yı Milliye eşkiyası ise İstanbul’u da elimizden çıkarıp son ihanetlerini de yapıyorlar.

(…) Elinize aldığınız fetva Allah’ın emridir. Okuduğunuz hatt-ı münif halifemizin fermanıdır. Siz Allah’ın emrine halifenin fermanına ittibaen bu canileri, bu katil sürülerini yaşatmamakla mükellefsiniz. Şu alçaklar ve hempaları bu cinayetleri hep sizin sayenizde yapıyor; bunların vücutlarını dünyadan kaldırmak müslümanlık için farz olmuştur. Askerler! artık uyuduğunuz yeter, bu zalimlere alet olduğunuz kifayet eyler! Padişahımız efendimizin şefkat kucağı size açılmıştır. Hepiniz koşunuz, geliniz dünya ve ahiret saadetini ihraz ediniz:Size ihtar ediyoruz, Allah’ını, peygamberini ve padişahını seven bu tarafa gelsin!..”

Atıf Hocaya göre, işgalcileren arkasında “cesaret‑i cahilane değil, deha-yı medeniyet” vardı, Sevr imzalandığına göre, on beklenmeli, Kuvvacı serserileri tepelemek için yemin edilmeliydi..

Bu beyannameler, Eskişehir–Kütahya köyleri ve cephedeki asker üzerine Yunan uçakları tarafından atıldı. Sakarya cephesinden bazı askerler silahıyla kaçacaktır. (Fevzi Çakmak anılar) 5 Nisan 1920 tarihli Vahdeddin’in hattı hümayunu, Dürrizade Abdullah'ın fetvaları ve Teali-i İslam Cemiyetinin beyannameleri daha sonra bir broşür içinde yayınlandı...

Zaferden sonra Vahdeddin kaçıp, Mustafa Sabri kara çarşafıyla İngiliz temsilciliğine sığınınca Atıf Efendi desteksiz kaldı. Saltanat ve Hilafet kaldırılmış, Tevhid-i Tedrisat ile medreseler lağvedilmiş, Atıf Efendi boşta kalmıştı. 1924 temmuzunda “Frenk Mukallitliği ve Şapka” isimli bir risale yayınladı. Şapka devrimi falan yokken bu risaleyi niçin yazmıştı? Onu buna iten sebep, “Şapka simgesi ile Ankara'daki Cumhuriyet hükumetinin dinsizliğine yumruk indirmek," devrimlere kafa tutmaktı.

1925 yılında kıyafet/ Şapka devrimi ardından Erzurum, Trabzon, Maraş, Rize, Giresun gibi yerlerde gösteriler başlatıldı. İstiklal Mahkemesi buralara hareket etti. ve 11 Aralıkta Rize'ye gelince gördü ki, gösteriler ve kışkırtmalar ardında oralara ücretsiz dağıtılan İskilipli Atıf'ın "Frenk Mukallitliği ve Şapka" risalesi bulunuyordu. Mahkeme Atıf Hocaya tutuklama kararı verdi.( Giresun'da Şeyh Muharrem Efendi de, Kur'an'a el bastırarak halka tecdid-i iman ettirmiş, şapka ve kız mektepleri aleyhinde kışkırtıcı vaazlar vermişti.)

Giresun'a getirilen Atıf Hoca burada sorgulandı (16 – 18 Aralık 1925) ancak risalesi geçmiş tarihte yayınlandığı için işlem yapılmadı. Ankara’ya sevkedildi. Otuzdan fazla sanık burada yargılandılar. Ankara İstiklal Mahkemesi bu davada Ömer Rıza Doğrul, Hafız Osman ve Tahirül Mevlevi hakkında beraat kararı verirken İskilipli Atıf için, idam kararaı vermiştir.

Kısacası İskilipli Atıf ihanet beyannameleri ve çıkardığı fesatlar nedeniyle yargılandı. Gürcü asıllı ve Yunan işbirlikçisi Babaeski Müftüsü Ali Rıza Hoca (işgal altındaki köylüleri Yunan idaresine bildirmiştir) ile beraber Hıyanet-i Vataniye Kanunundan idama mahkum oldular. Cezaları 4 Şubat 1926 günü Meclis önünde infaz edildi...

Ankara İstiklal Mahkemesinin İskilipli Atıf'la ilgili 3 Şubat 1926 tarihli idam gerekçesi her şeyi açıklamakta:

“... Halkı isyan ve irticaa teşvik kastıyla İstanbul’da Frenk Mukallitliği ve Şapka adlı eseri yayınladığı, çeşitli vasıtalarla memleketin muhtelif mahallerine dağıttığı sırada Polis Müdüriyetinin 24/8/1341 (1925) tarihli raporuyla Dahiliye Vekaletine ihbar edildiği, anılan vekaletin 26/9/1341 tarih ve 4717 numaralı emirleri ile toplatılmasının İstanbul’a bildirildiği ve kitapların bir miktarına el konulduğu halde, isyandan iki ay evvel tekrar isyan mıntıkalarına dağıtıldığı, şapka aleyhinde gösteri yapanların evlerinde bulunduğu, Şark vilayetlerine ücretsiz gönderilerek isyanın çıkmasında en büyük amil olduğu

(...) 31 Mart irtica hadisesi ve Mahmud Şevket Paşa’nın katledilmesinde alakadar bulunduğundan Sinop’a sürüldüğü; Milli Mücadelenin en buhranlı zamanında işgal ordusuna mukavemet edilmemesi için Teali-i İslam Cemiyeti adına düzenlenen ve 20.000 adet basılan beyannameler Yunan tayyareleriyle istiklal ve hayat hakkı için mücadele eden Anadolu köylerine attırdığı, inkılaplara ve Cumhuriyete daimi bir düşman vaziyeti almış olan mümaileyhin son isyan hadisesi ile maddeten ve manen alakadar bulunduğu bir çok delil ile anlaşıldığı (...) için idamına karar verildi...”

Zerzevat kültürünün iddiası şuydu: Atıf Hoca Şapka Kanunundan bir buçuk yıl önce yayınladığı risale nedeniyle, hukuka aykırı biçimde idam edilmişti. Halbuki Atıf Hoca Şapka Risalesinden değil Teali-i İslam Cemiyetinin Yunan ordusunu kurtarıcı sayan ihanet beyannamelerinden hüküm giymiştir...

Saltanat dinciliği İskilipli Atıf için şehadet şerbeti içirir ve mazlumiyet karineleri üretir : Hurma kültürüne göre "Şapka kanunu Türkleri dinden son bağlarını koparmıştı. Fes namazda alnın yere değmesini sağlıyor, şapka bunu engelliyordu, amaç namazı kaldırıp secdeyi önlemekti...

Bu yargılamalar hakkında en büyük yalanları karanlık taassubun içki ve kumar şairi Süper Mürşid Necip Fazıl, Din Mazlumları kitabında uydurabilirdi. Abdestli namazlı medrese öğretisi ve hurma kültürünün bol efsaneli dilinde hiç kemik bulunmazdı. Çünkü bunlar Maun müslümanıdır. Sakarya'da ölen Mehmetçiğe değil de şizofreni faslından bu adama şehadet şerbeti içirilir:

“... Nurani bir masumiyet heykeli gibi mahkemede boy gösteren Atıf Hoca’nın saffet dolu yüzüne, meğer mahkeme reisi tüküresiymiş... O da o gece rüyasında Fahri Kainat Efendimizi göresi ve savunma yapmaktan vazgeçesiymiş...”

Yalan riya ve ahlaksızlığa gömülmüş böylesi beyin ve bilinç yapısı ancak medrese kültüründe görülebilir. ( Devamı Süleyman Nazif ve İskilipli Atıf)

▪︎OSK / 6 Şubat 2021

Yorumlar (1)
ilyas 1 ay önce
baştan sona yalan iftira dolu bir yazı.
19°
açık
Namaz Vakti 19 Nisan 2021
İmsak 04:39
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23